เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริหารด้านไฟฟ้า เช่น
- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จานวน 1,517 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 100 จุด ครอบคลุมถนน 20 สาย
ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว ในเขตตาบลทุ่งบัว มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้ขอใช้ไฟฟ้า แต่พ่วงไฟจากบ้านข้าง ๆ และบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง)การประปา

การให้บริการเกี่ยวกับการประปา เช่น
- มีครัวเรือนที่ใช้น้าประปา จานวน 2,349 ครัวเรือน
- หน่วยงานเจ้าของประปา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
- ประปาหมู่บ้าน จานวน 31 จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้า 1,517 ครัวเรือน
- ปริมาณน้าที่ใช้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ทุ่งบัว 9 ในเขตตาบลทุ่งบัว มีน้าประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้ขอใช้น้าประปา เนื่องจากบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ท่อเมนประปายังเข้าไม่ถึง)
0.02s. 0.50MB