คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 24,574 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562)

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษา ดังนี้.-
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมธรรมวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
- โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
- โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ประชาชนทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 1 แห่ง ดังนี้.-
1. วัดนิยมธรรมวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
- ศาลเจ้า 1 แห่ง
1. ศาลเจ้าพ่อต้นสาโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1


สาธารณสุข

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้.-
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) สังกัด
- ท้องถิ่น จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ทุ่งบัว 7
- เอกชน จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน เตียง
- รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้จำนวน เตียง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองฟัก รับผิดชอบดูแลพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 จำนวน 11 หมู่บ้าน
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3. คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
4. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

- แพทย์ จำนวน - คน
- ทันตแพทย์ จำนวน - คน
- พยาบาล จำนวน 1 คน
- เภสัชกร จำนวน - คน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน - คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน
- พนักงานอนามัย จำนวน - คน
- นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน - คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จำนวน 99 คน

5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย)
6. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
- อุบัติเหตุ 50 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 12,800 บาท
- สาเหตุอื่น ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 1,648,967 บาท
7. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

ก. เยื่อบุจมูกและลาคออักเสบ
ข. ล้างแผล
ค. ตรวจฟัน
ง. โรคความดันโลหิตสูง
ฉ. สูบบุหรี่
ช. ปวดท้อง
ซ. อาการมึนงง
ญ. แผลในช่องปาก
ฌ. เอกซเรย์เต้านม

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบัว

เปลี่ยนภาษา