คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 24,578 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว การเดินทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว มีรถประจาทางวิ่งผ่านสายจันทรุเบกษา – ตลาดหนองกร่าง ซึ่งจะวิ่งจากตลาดนครปฐม มาผ่าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ของตำบลทุ่งบัว ไปสิ้นสุดที่ตลาดหนองกร่าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่วนรถรับจ้างวิ่งจากหมู่บ้านไปอำเภอไม่มี และมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางพาดผ่านได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (กาแพงแสน – พนมทวน) ผ่านหมู่ 7,9,10 และหมู่ 11
- ทางหลวงแผ่นดิน ถนนจันทรุเบกษา ผ่านหมู่ 1, 2, 3,4,5,6 และหมู่ 8

ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ดังนี้

- จำนวนถนนลูกรัง 25 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 0 สาย
- จำนวนถนนลาดยาง 44 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 0 สาย
- จำนวนถนนคอนกรีต 19 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 0 สาย


โทรศัพท์

การให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น
- มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB
- มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE เป็นต้น
ในเขตตำบลทุ่งบัว มีโทรศัพท์บ้านเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน หรือเกือบมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกคน


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่ง เช่น
- ไปรษณีย์ จานวน 0 แห่ง
- ไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาต จานวน 0 แห่ง
- สถานีวิทยุ จานวน 2 แห่ง
- ผู้ให้บริการระบบ Internet จานวน 2 ราย
- ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จานวน 0 ราย


การไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริหารด้านไฟฟ้า เช่น
- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จานวน 1,517 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 100 จุด ครอบคลุมถนน 20 สาย
ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว ในเขตตาบลทุ่งบัว มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้ขอใช้ไฟฟ้า แต่พ่วงไฟจากบ้านข้าง ๆ และบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง)


การประปา

การให้บริการเกี่ยวกับการประปา เช่น
- มีครัวเรือนที่ใช้น้าประปา จานวน 2,349 ครัวเรือน
- หน่วยงานเจ้าของประปา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
- ประปาหมู่บ้าน จานวน 31 จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้า 1,517 ครัวเรือน
- ปริมาณน้าที่ใช้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ทุ่งบัว 9 ในเขตตาบลทุ่งบัว มีน้าประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้ขอใช้น้าประปา เนื่องจากบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ท่อเมนประปายังเข้าไม่ถึง)

เปลี่ยนภาษา