เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล                   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ มีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคล เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีภารกิจทางด้านการพัฒนา และการให้บริการกับประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด
0.02s. 0.50MB