คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 24,566 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ มีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคล เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีภารกิจทางด้านการพัฒนา และการให้บริการกับประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด


ที่ตั้ง
ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลกำแพงแสน และตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การเดินทางติดต่อกับอำเภอใช้เส้นทางทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ 3040- สายจันทรุเบกษา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๙ กิโลเมตร


ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจอากาศเกษตรกาแพงแสน กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง ๒๐ปี (พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕) เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปีประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส และมีลมพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่จังหวัดนครปฐมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีปริมาณฝนรวมต่อปี ๑,๐๐๒.๑ มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ๑๐๑.๘ วัน โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ๗๒ % แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) อบต.ทุ่งบัว ๒

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวที่สุด จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ๓๔ – ๔๐ %


ประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๒๖๗ คน แยกเป็นชาย ๕,๕๘๐ คน หญิง ๒,๖๘๗ คน สถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ครัวเรือน ๑,๕๑๗ ครัวเรือน (ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖) ความหนาแน่นของประชากร ๒๖๘ คนต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านหนองสมควร 107 210189399
2บ้านหนองฟัก 196290271561
3บ้านทุ่งควายหาย145 259310569
4บ้านทุ่งปรือ126215228443
5บ้านทุ่งอินทนิน105 199198397
6บ้านทุ่งบัว229 446448894
7บ้านหนองไม้งาม146 198206404
8บ้านหนองน้าเย็น151 252286538
9บ้านดอนเจริญ103 145172317
10บ้านหนองนกกระสา 100172180352
11บ้านหนองแก109 194199393
รวมทั้งสิ้น1,5172,5802,6875,267

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง/สานักทะเบียนอาเภอกาแพงแสน (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

เปลี่ยนภาษา