เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต14
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์13
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี16
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น16
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ14
คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย14
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต13
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB