เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน110
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ19
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน16
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน ปี 256413
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ 256413
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปี 256413
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต124
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์125
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น116
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี121
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น118
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ116
คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย115
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1271
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต116
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น123

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB