เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พศ.2562131
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562142
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562135
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ523
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น124
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน120
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540123

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB