เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์14
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี16
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น16
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ14
คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย14
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต13
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2563914
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ115
แบบคำร้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด18
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256315
คำร้องทั่วไป17
แผนผังแสดงผลสัมฤทธิ์ในการลดขั้นตอนการทำงาน15
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน121
คู่มือประชาชน (การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558) ส่วนที่21315
คู่มือประชาชน (การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558) ส่วนที่12016
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ516

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB