เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560116
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535114
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน146
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ129
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน128
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน ปี 2564120
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2564118
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปี 2564117
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พศ.2562182
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562191
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25621119
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต142
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์151
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น128
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี136
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น140
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ132
คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย130
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1611
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต130

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB