เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน11
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ11
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน11
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน ปี 256411
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ 256411
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปี 256411
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พศ.2562131
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562142
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562135
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต121
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์118
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น114
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี118
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น116
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ115
คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย113
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1118
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต115
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2563929
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ125

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB