เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
18022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านกำนันสมพล คิ้วสุนทรเนตรถึงบริเวณศาลาประชาคม6118 ก.พ. 63
18022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด 4018 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนางสาวขนิษฐา วงศ์เครือยศ4612 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสายฝน จ้อยร่อย3512 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสารื อินบางแพ4112 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายตุ๊ เมืองนก ถึงบ้านนางสาวดรุณี มณีรัตน์3312 ก.พ. 63
07022563 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าโรงเรียนหนองไม้งาม 457 ก.พ. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายไสว เมืองนก2730 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายนาม บัวทอง 3030 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนาายดี ทองอ่อน2730 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายไร่นางเกิด แซ่ลิ้ม ถึงบ้านนางสาวปราณี แซ่ลิ้ม3130 ม.ค. 63
03122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.8 จากบ้านนายสวิง เมืองนก ถึงใกล้คลองประปา413 ธ.ค. 62
03122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.6 เชื่อมต่อกับ ม.4 373 ธ.ค. 62
29112562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณบ้านนายโอภาส กิติธรรมาเสถียร 3429 พ.ย. 62
20092562 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ด้วยแรงงานคน ม.10 บ้านหนองนกกระสา (20 ก.ย. 2562)9120 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB