เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
18022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านกำนันสมพล คิ้วสุนทรเนตรถึงบริเวณศาลาประชาคม4018 ก.พ. 63
18022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด 3018 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนางสาวขนิษฐา วงศ์เครือยศ3112 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสายฝน จ้อยร่อย2412 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสารื อินบางแพ2912 ก.พ. 63
12022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายตุ๊ เมืองนก ถึงบ้านนางสาวดรุณี มณีรัตน์2012 ก.พ. 63
07022563 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าโรงเรียนหนองไม้งาม 287 ก.พ. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายไสว เมืองนก1930 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายนาม บัวทอง 2130 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนาายดี ทองอ่อน2030 ม.ค. 63
30012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายไร่นางเกิด แซ่ลิ้ม ถึงบ้านนางสาวปราณี แซ่ลิ้ม2130 ม.ค. 63
03122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.8 จากบ้านนายสวิง เมืองนก ถึงใกล้คลองประปา283 ธ.ค. 62
03122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.6 เชื่อมต่อกับ ม.4 263 ธ.ค. 62
29112562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณบ้านนายโอภาส กิติธรรมาเสถียร 1929 พ.ย. 62
20092562 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ด้วยแรงงานคน ม.10 บ้านหนองนกกระสา (20 ก.ย. 2562)2820 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB