คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 9,188 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ก.ย. 63การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน แชร์  
29 ก.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ แชร์  
29 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
29 ก.ย. 63การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน ปี 2564 แชร์  
29 ก.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2564 แชร์  
29 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปี 2564 แชร์  
20 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
20 มิ.ย. 63คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต แชร์  
5 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา