เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563115
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล59
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล416
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล311
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี16
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561-256314
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256318
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)118
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 11
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559131
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 128
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562318
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2560118
แผนการดำเนินงาน525
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี221
แผนพัฒนาสามปี314
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑117
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) 12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB