เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563136
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล436
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล336
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี126
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563125
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563122
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563120
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)139
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 121
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559146
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 154
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562334
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2560129
แผนการดำเนินงาน536
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี233
แผนพัฒนาสามปี326
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑130
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) 116

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB