เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังในเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง115
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๖ เครื่อง 113
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน112
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564136
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564126
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563125
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563165
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล471
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล364
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี153
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563154
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)157
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 114
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563141
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559170
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562351
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2560151
แผนการดำเนินงาน551

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB