เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังในเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง112
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๖ เครื่อง 113
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน111
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่)124
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562224

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB