คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 24,565 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายประสานชัย หนูรัตน์

  ปลัดอบต.ทุ่งบัว

 • นางยุพิน เจ็กจันทึก

  รองปลัด อบต.ทุ่งบัวสำนักปลัด

 • นายมนตรี จันทร์คงวงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางจงกล แย้มบุญไทร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวณัชชา เชียงเงาะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางศุกร์ฤทัย วุฒิไกรรัตน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวสินินาถ โพธิพันธ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวศรุดา ดวนใหญ่

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสุพรรษา พัวพิรุณ

  พนักงานธุรการ

 • นางสาวสุดารัตน์ วารีอุดม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนุชปวีณ์ ปลื้มโต๊ะสะอาด

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุรีย์ เมืองนก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววีรยา แซ่ลี้

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุกัญญา เลาหสุขไพศาล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชลิตา จ้อยร่อย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอุทุมพร เจเถื่อน

  คนงาน

 • นายดง ทองเครือ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายกฤษ อุทัยเลิศ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมจิตต์ เถาวัลย์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวเฉลียว เสือใหญ่

  ภารโรง

 • นายสมเกียรติ์ พัวพิรุณ

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวกนกวรรณ เลาหสุขไพศาล

  คนงาน

กองคลัง

 • นายภาณุพงษ์ เนียมหอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวพิมลมาศ จันทร์คำปา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวกนกวรรณ วลาสินธุ์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวอักษรา มีจั่นเพ็ชร์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวอุษา สร้อยสุมาลี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวพรพรรณ ทองดอนเหมือน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวอมรรัตน์ เมืองนก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุวิมล ภิรมย์เบี้ยว

  คนงาน

กองช่าง

 • นายภานุมาศ ชื่นกรมรักษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเกรียงศักดิ์ คงกะพันธ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายพรชัย ทรัพย์เย็น

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นางสาวปัญจพร จ้อยร่อย

  คนงาน

 • นายสุวัชชัย พร้อมอยู่

  คนงาน

 • นายจักวาล จีนถนอม

  คนงาน

 • นายประวิต จ้อยร่อย

  คนงานเปลี่ยนภาษา