คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 9,185 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชาติชัย เฮงสุวรรณ์

  ประธานสภา

 • นายสามารถ เพชรทอง

  รองประธานสภาสมาชิกสภา

 • นางสาวสุภาณี ชั้นเจริญศรี

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายสำราญ ทองดอนเหมือน

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายแสวง อินทรีย์วงศ์

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นางนิภารัตน์ บุตรดี

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายชัยณรงค์ เมฆปั้น

  ส.อบต. หมู่ 3

 • น.ส.ศุภากร ภัทรชนกคุณาสิน

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นายวรพล จ้อยร่อย

  ส.อบต. หมู่ 4

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นายเสน่ห์ สินธุ์เจริญ

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายอภิรมย์ เมืองนก

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นายประเสริฐ ศรีสัณ

  ส.อบต. หมู่ 7

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายโชคชัย เรืองเดชวรากุล

  ส.อบต. หมู่ 8

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายนิต จันทร์คำปา

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายสมจิต ใจงาม

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายวันชัย ดวงแก้ว

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายมนัส จ้อยร่อย

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นางปัทมพร ช้างโต

  ส.อบต. หมู่ 11

 • นางอัมพร เถาวัลย์

  ส.อบต. หมู่ 11เปลี่ยนภาษา