คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 232 คน

เยี่ยมชม 24,572 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี "พันธกิจ

1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนรวมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียม
2. ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก
3. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการทางด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพตาม
4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงาน
5. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กร
6. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่


ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี
6. การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
เปลี่ยนภาษา