เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี "พันธกิจ

1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนรวมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียม
2. ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก
3. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการทางด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพตาม
4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงาน
5. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กร
6. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี
6. การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
0.01s. 0.50MB