คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 4,815 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ธ.ค. 63ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
8 มิ.ย. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม "การประชุมประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการประกอบการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารรอบนอก และระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงชำแหละสุกร"  แชร์  
3 มี.ค. 63กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวความคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา