เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก2027 ก.ย. 63
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622516 ก.ย. 63
พนักงาน อบต.ทุ่งบัว ร่วมกันทำโครงการนวัตกรรม "ใบกะเพรา ปูนแดง" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว1310 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน910 ก.ย. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ99 ก.ย. 63
โครงการนวัตกรรม "ใบกระเพรา ปูนแดง"109 ก.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563138 ก.ย. 63
ลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้ชิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย1925 ส.ค. 63
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคชิคุณกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย1625 ส.ค. 63
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม1814 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)1712 ส.ค. 63
เชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19146 ส.ค. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal206 ส.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม194 ส.ค. 63
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 รุ่นที่ 15 (อำเภอกำแพงแสน)191 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 25631128 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2124 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อบต. 25638617 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ป้องกันเด็กจมน้ำ2714 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย2414 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB