เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก2027 ก.ย. 63
พนักงาน อบต.ทุ่งบัว ร่วมกันทำโครงการนวัตกรรม "ใบกะเพรา ปูนแดง" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว1310 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน910 ก.ย. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ99 ก.ย. 63
โครงการนวัตกรรม "ใบกระเพรา ปูนแดง"109 ก.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563138 ก.ย. 63
ลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้ชิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย1925 ส.ค. 63
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคชิคุณกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย1625 ส.ค. 63
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม1814 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)1712 ส.ค. 63
เชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19146 ส.ค. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal206 ส.ค. 63
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 รุ่นที่ 15 (อำเภอกำแพงแสน)191 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 25631128 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2124 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อบต. 25638617 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ป้องกันเด็กจมน้ำ2714 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย2414 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล1913 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 4026 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB