เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 626 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)141 มิ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2422 พ.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633313 พ.ค. 63
นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน เจ้าหน้าที่ คณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)6727 มี.ค. 63
พ่นยาฆ่าเชื้อ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 3527 มี.ค. 63
การจัดทำหน้ากากผ้าพร้อมกับมอบให้แก่ประชาชนชาวตำบลทุ่งบัว2724 มี.ค. 63
กิจกรรมจิตอา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว4518 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว2513 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและผู้พิการด้านสุขภาพอนามัย2312 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1511 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต1411 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2411 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน1311 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1811 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1411 มี.ค. 63
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว3311 มี.ค. 63
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632010 มี.ค. 63
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563203 มี.ค. 63
สภากาแฟอำเภอกำแพงแสน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว2826 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB