คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 4,849 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ด จำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง ศรุดา ดวนใหญ่ แชร์  

ด้วยสำนักงานคุมครองผู้บริโภค ได้รับประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น หากมีผู้ร้องทุกข์กับบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ทุกกรณี ขอให้ผู้ร้องทุกข์นำต้นฉบับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน เอกสารการชำระเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยื่นขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานบังคดีซึ่งบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ภายใน 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาคำสั่งนี้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มิฉะนั้น ผู้ร้องทุกข์อาจจะหมดสิทธิ์ในการชำระหนี้ดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์.pdf144.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา