คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 35,935 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64ประกาศรายชื่อนักเรียนศพด. ต.ทุ่งบัว แชร์  
5 พ.ค. 64ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แชร์  
27 เม.ย. 64รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
27 เม.ย. 64โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 แชร์  
10 เม.ย. 64โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 แชร์  
7 เม.ย. 64ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
7 เม.ย. 64รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 25564 แชร์  
29 มี.ค. 64ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  แชร์  
3 มี.ค. 64ประชุมประชาคมการสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ บ้านหนองฟัก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบัว แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2564 แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ด จำกัด แชร์  
26 ม.ค. 64แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงหนี้และข้อปฏิบัติในการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องเหมาะสม แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
16 ธ.ค. 63กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แชร์  
18 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ชาวตำบลทุ่งบัว เรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
8 ก.ย. 63ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563 แชร์  
6 ส.ค. 63เชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 แชร์  
1 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา