คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 4,852 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2564 แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ด จำกัด แชร์  
26 ม.ค. 64แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงหนี้และข้อปฏิบัติในการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องเหมาะสม แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
16 ธ.ค. 63กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แชร์  
18 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ชาวตำบลทุ่งบัว เรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
8 ก.ย. 63ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563 แชร์  
6 ส.ค. 63เชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 แชร์  
1 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แชร์  
22 พ.ค. 63รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
11 มี.ค. 63 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ แชร์  
11 มี.ค. 63 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว แชร์  
3 มี.ค. 63กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา