เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สื่อประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ปปส.)อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ฉีดพ่นกำจัดเชื้อ covid19 และกำจัดยุง) โรงเรียนวัดกลางบางพระอบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
เรื่อง ปรประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บริเวณอ่าวตาต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ลดราคา ช่วยประชาชนอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ขออนุญาติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ประจำปี 2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม "การประชุมประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการประกอบการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารรอบนอก และระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงชำแหละสุกร" อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB