เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการอบต.ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB