คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 9,157 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
22 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระการป้องกันและสืบสวนโรคตามมาตรการการป้องกันโรค โควิด-19
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนนวน ๑ คัน
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาแบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ประชาสัมพันธิ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการปี 2563/ประชาสัมพันธิ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาคำขอใช้น้ำประปาอบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์/แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาคู่มือปฎิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาคู่มือปฎิบัติงานการปฎิบัติกองคลัง อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา