เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) [คู่มือฯ] 14 ม.ค. 57
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 14 ม.ค. 57
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) [แบบรายงานงวดที่ 2 ของจังหวัด] [แบบรายงานงวดที่ 2 ของ อปท.] [รายละเอียดการจัดสรรฯ งวดที่ 2] 13 ม.ค. 57
ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8 13 ม.ค. 57
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS 9 ม.ค. 57
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 10 ม.ค. 57
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10 ม.ค. 57
ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ม.ค. 57
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2557 10 ม.ค. 57
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 ม.ค. 57
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7) [บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ] 10 ม.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557 10 ม.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 9 ม.ค. 57
ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ม.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 ม.ค. 57
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง 10 ม.ค. 57
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web online 10 ม.ค. 57
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 9 ม.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 57
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) 9 ม.ค. 57

ลำดับที่ 9981-10000 | 500/508 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.17s. 1.00MB