คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 9,149 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 26 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
4 มี.ค. 64ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 มี.ค. 64ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓(๑) บริเวณบ้านนางสิน เล่าเปี่ยม ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จ้างโครงการปักดึงเสาไฟฟ้าใหม่พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสาร์ อินบางแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มบางจากเก่า ถึงบ้านนายน้ำ น้อยโสภา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มบางจากเก่า ถึงบ้านนายน้ำ น้อยโสภา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสาร์ อินบางแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายวุฒิ ใจสำรวม หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็นแบบ ๑ หัวก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้บุนวม ชุด ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (ไทยรัฐ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างย้ายติดตั้งพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา