คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 9,165 คน

ดาวน์โหลด
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แชร์  
4 ม.ค. 64พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แชร์  
14 ก.ค. 63พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พศ.2562 แชร์  
14 ก.ค. 63พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 แชร์  
14 ก.ค. 63พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แชร์  
22 เม.ย. 63 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ แชร์  
22 เม.ย. 63 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
22 เม.ย. 63 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
22 เม.ย. 63 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา