ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง เรื่องกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556
ขั้นตอนการขออนุญาต ต่างๆ
นายอำเภอเมืองนครปฐมตรวจเยี่ยม อบต.โพรงมะเดื่อ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก หมู่ที่ 11